Американські фразеологізми

дипломная работа

1.1.2 Фразеологізми британського походження

Слід зазначити, що низка розповсюджених у США фразеологічних одиниць є тільки варіантами відомих британських фразеологізмів. За своїм смисловим значенням ці одиниці нічим не відрізняються від своїх британських еквівалентів. Лише один із компонентів фразеологічної одиниці замінений синонімом: to cross somebodys path (British) - to cross someones track (American); можлива й заміна несинонімічного характеру: enough to make a cat laugh (British) - enough to make a horse laugh (American).

Особливий інтерес викликають ті випадки, коли елемент фразеологічної одиниці заміняється на американізм. Порівняємо, наприклад:

Брит.: lock the stable door when the horse has been stolen

Амер.: lock the barn door when the horse has been stolen

Наведений вище фразеологізм в обох мовних варіантах має одне й те саме значення: занадто пізно вжити заходів безпеки. Але в американському варіанті слово stable замінено на слово barn, яке розширило свою семантику і почало позначати не тільки «сарай», але й «стайню». Аналогічний випадок ми спостерігаємо з дієслівним словосполученням to throw into the dustbin (waste-paper), де перший варіант є британським, а другий - американським.

Наведемо приклад прикметникового фразеологізму, що перекладається українською мовою як «занадто самовпевнений»:

Брит.: too big for ones trousers.

Амер.: too big for ones pants.

Тут також спостерігається заміна бритицизму trousers на американізм pants, аналогічна попереднім випадкам.

Подібні фразеологізми, згідно зі структурною класифікацією О.В.Куніна, є варіантами, різновидами, тотожними за кількістю та якістю значень, стилістичними та синтаксичними функціями, сполучуваністю з іншими лексемами. Проте існують фразеологічні одиниці, які за умов часткового збігу лексичного складу та цілковитого збігу синтаксичних функцій мають розбіжності у відтінках значення, стилістичній спрямованості, образності та сполучуваності. Структурні синоніми можуть бути ідеографічними (розбіжності у відтінках значення), стилістичними або відрізнятися за сферою вживання [21, c.1251].

Серед фразеології, утвореної в США, О.Швейцер розрізняє часткові американізми та повні американізми [45, c.143-144].

У випадку часткового американізму загальноанглійське значення залишилося первинним, а американське є вторинним, таким, що розвинулося на основі першого. Фразеологічний зворот dark horse у своєму первинному значенні «темна конячка, невідомий кінь на змаганнях» вживається однаково як в американському, так і в британському варіантах. Проте в американському варіанті він утворив похідне значення «маловідомий кандидат на виборах». Загальноанглійський фразеологізм roaring forties (сорокові широти Атлантичного океану) отримав жартівливе переосмислення «центральний район Нью-Йорка» (тобто вулиці з номерами від 40 до 50).

Серед повних американізмів - ті фразеологічні одиниці, що утворилися у Сполучених Штатах та властиві лише американському варіанту англійської мови. Прикладами таких фразеологізмів можуть бути вирази: to come right with a bang - блискуче пройти, мати великий успіх, big time - великий, значний, to be on the (water) wagon - бути за тверезий спосіб життя, не торкатися алкогольних напоїв, lone wolf - людина, що діє самостійно, не шукаючи сторонньої допомоги.

Делись добром ;)