Американські фразеологізми

дипломная работа

Вступ

Незважаючи на те, що фразеологічні одиниці американського варіанту англійської мови неодноразово були предметом наукового дослідження і в нашій країні, і за її межами, структурно-семантичні та соціолінгвістичні особливості американських фразеологізмів є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається і в етимологічному аспекті американської фразеології. У вітчизняній фразеології ще не існує комплексного дослідження й остаточного вирішення багатьох проблем, повязаних із соціальною диференціацією фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови, що й зумовило вибір цієї теми та пояснює актуальність дослідження.

Мета роботи -розширити сучасні уявлення про соціолінгвістичні особливості фразеології американського варіанту англійської мови. Досягненню цієї мети підпорядковані основні завдання дослідження:

укласти класифікацію фразеологізмів американського варіанту англійської мови, звертаючи увагу на соціальну диференціацію фразеологічних одиниць;

окреслити морфологічні, синтаксичні, семантичні та стилістичні особливості, які належать до різних функціональних стилів;

розглянути специфіку етимології фразеологічної системи, повязуючи проблему походження соціально маркованих фразеологічних одиниць з розвитком американського варіанту англійської мови в цілому;

надати методичні рекомендації щодо вивчення фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови в школі.

Обєктом студії є фразеологічні одиниці американського варіанту англійської мови.

Предмет дослідження - соціолінгвістичні особливості фразеології американського варіанту англійської мови.

У ході проведення дослідження були використані такі методи: дескриптивний, дистрибутивний, контекстно-семантичний метод, методи компаративного та кроскультурного аналізу. Приклади з художньої літератури відомих американських авторів кінця XІХ-XX ст. добиралися методом суцільної вибірки.

Наукова новизна роботи полягає в системному, цілісному аналізі соціолінгвістичних особливостей фразеології американського варіанту англійської мови на матеріалі художніх творів американських письменників кінця ХІХ-ХХ ст. , а також широкого кола лексикографічних та фразеографічних джерел.

Теоретична цінність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення усіх типів фразеологічних одиниць у світлі розвитку фразеологічної теорії. Результати, отримані в ході дослідження, можуть бути використані в теоретичних курсах лексикології, стилістики, історії мови, теорії та практики перекладу, на практичних заняттях з англійської мови на різних рівнях навчання. У цьому полягає практичне значення роботи.

Мета та завдання дослідження визначили його структуру. Робота складається зі вступу, трьох розділів, (загальних) висновків та списку використаної літератури, що нараховує 60 позицій, 3 з яких складають джерела ілюстративного матеріалу.

Делись добром ;)