Адресатні переривання в англійській мові

курсовая работа

2.3.Специфіка макроМА "підхоплення" в репліці-перебиванні

МакроМА підхоплення реалізується за допомогою мовленнєвих дій принаймні двох комунікативних партнерів. Ці дії складають різноспрямовану послідовність - від мовця до адресата і навпаки. Реалізація підхоплення неможлива без висловлення попереднього комуніканта. Воно реалізується тільки як певний компонент послідовності висловлень, коли мовець і адресат на основі своїх інтелектуальних дій можуть встановити певний взаємозвязок між висловленнями.

Послідовність мовленнєвих актів у межах макроМА підхоплення розглядається нами як така, що складає одне дискретне ціле, оскільки мовець тут демонструє єдність / розбіжність своєї позиції з позицією співрозмовника.

Відповідно до характеру зміни комунікативних ролей у діалогічному дискурсі можна виділити три види підхоплень. Так, зміні ролей з перебиванням відповідає підхоплення-перебив (ПП), "плавній" зміні - підхоплення завершеної репліки (ПЗР), а зміні після паузи - підхоплення незавершеної репліки (ПНЗР).

Підхоплення-перебив реалізується в ситуаціях, коли мовець перебиває співрозмовника, бере свій хід і закінчує висловлення попереднього мовця у своїй власній інтерпретації.

"Do you want people to say I helped choose you a dress that wasnt as nice as my own? And you must also have clothes to wear for your honeymoon, so why dont you try on something else while I - ?"

"Slip round the corner to see Jose," Maggie finished, smiling ironically." [30; 127]

У ситуації співрозмовниця перериває репліку партнера і закінчує за нього. Вона добре володіє ситуацією і в неї не має потреби дослуховувати думку мовця до кінця, бо впевнена, що знає, що потрібно робити.

Спостерігаються певні гендерні та соціальні особливості вживання класів мовленнєвих актів при різних тактиках мовця. Так, при тактиці "прийняття" констативи зустрічаються при обох типах мовлення майже з однаковою частотністю. Це свідчить, що при тактиці "прийняття" при передачі інформації мовці обох статей не претендують на "демонстрацію прав" [10: 127], консенсус досягається сумісними зусиллями мовця і слухача. При тактиці "неприйняття" спостерігається тенденція до "демонстрації прав" з боку чоловіків, що відбивається у вживанні констативів і експресивів переважно у чоловічому типі мовлення. На наш погляд, це говорить про більшу категоричність мовленнєвої поведінки чоловічого гендерного стереотипу.

У жіночому типі мовлення при тактиці "прийняття" констативи зустрічаються переважно в гетерогендерних ситуаціях при однаковому статусі співрозмовників, що, на наш погляд, говорить про менш агресивний, більш дружній, підтримуючий стиль, який, на думку вчених, притаманний жіночому типу мовлення/

"Daniel, we need - "

"Soluble insulin and a saline solution to prevent dehydration, and a heart monitor to check his cardiac output," he finished for her. [32;170]

У наведеній ситуації доктор, чий соціальний статус вищий, підхоплює висловлення медсестри, доповнюючи його, розвиваючи тему, що, на перший погляд, говорить про дружній, підтримуючий стиль, непритаманний чоловікам. Але, з іншого боку, сам факт перебиву, коли мовець-чоловік не дає можливості своїй співрозмовниці закінчити свою думку, свідчить про змагальність чоловічого стилю мовлення.

"She wouldnt have been able to concentrate on her work, anyway. I know if one of my boys got sick at school - "

"Lila would take care of everything," Larry completed. [22; 45]

У діалозi чоловік висловлює свою думку, в якій він повністю впевнений, але не встигає закінчити своє висловлення. Співрозмовниця перебиває його і закінчує за нього, доповнюючи його думку. Ситуація гомогендерна, статус співрозмовників однаковий.

При тактиці "неприйняття" частотність констативів у жіночому мовленні майже однакова у гомо- та гетерогендерних групах, але значно нижча у гетерогендерних ситуаціях, ніж при тактиці "прийняття". Ми вважаємо, що це певним чином повязано з роллю і місцем жінки у соціальній ієрархії суспільства, де головна роль належить чоловікам.

"You dont even remember his name," Sebastian said scornfully.

But she did. Against her will it came shrieking out of the black night of things she didnt dare look at.

Felipe Mayorez, a kindly old man, who had surprised an intruder in his house one night, and been left bleeding on the floor.

"He - was the man who -"

"The man your husband half killed, a man who has never been the same since." [27; 125]

У ситуації Себастіан розповідає своїй співрозмовниці Меггі про те, що сталося з другом його батька Філіпе Мейорезом. Меггі добре памятає його. Вона намагається уточнити, чи дійсно це той чоловік, про якого вона думає. Себастіан перебиває і констатує, що це людина, яку чоловік Меггі, сам Себастіан, майже вбив, скалічив. Ситуація гетерогендерна, статус співрозмовників однаковий.

"Well, he was pushing forty, hed lived in the same village all his life, sharing that cottage with hismother - "

"Who spent half her life in and out of mental institutions." [28; 116]

У ситуації співрозмовниця зауважує партнеру, але робить це досить мяко, не наражаючись на конфлікт.

Така мовленнєва поведінка представниць жіночої статі повязана з їх вихованням, з насадженням стереотипу поведінки, де чоловіку відводиться головна роль як у родині, так і в суспільстві в цілому, а роль жінки - вторинна. Прийняття жінкою-мовцем цієї ситуації впливає і на її мовленнєву поведінку у спілкуванні з особами різних статей, що відбивається і у вживанні різних видів МА в гомо- та гетерогендерних ситуаціях.

Тактика "невизначеність" мовця зі своєю реакцією реалізуються квеситивами, які також частіше зустрічаються в чоловічому типі мовлення, ніж у жіночому . Така частотність квеситивів у підхопленнях-перебивах пояснюється намаганням мовця-чоловіка перехопити ініціативу, продемонструвати своє розуміння процесу мислення жінки-слухача.

"You dont?"

"No, I want my - "

"Lunch?" he put in with humour.[42; 67]

У ситуації ми спостерігаємо лідерську позицію мовця-чоловіка, коли він знає, що його статус сприймається як щось невідємне, що надає йому впевненості у спілкуванні з жінкою. Тактика мовця "невизначеність + прийняття" реалізується сполученням двох МА різних класів - квеситивів та констативів. Саме за допомогою підхоплення-перебиву і саме при такій тактиці передається найвищий ступінь взаєморозуміння мовця і співрозмовника.

"And now youre going to think Im completely vulnerable to you, when all I did was - "

"Say a few words?" His eyes were angry. [22; 143]

У ситуації мовець інтуїтивно розуміє, схоплює "на льоту" думку, що хоче висловити співрозмовник і не чекає на завершення репліки, а перехоплює ініціативу, перебиває і втручається зі своєю реплікою-підхопленням.

Ця тактика реалізується переважно мовцями-чоловіками у їх спілкуванні з жінкою-слухачем і коли статус мовця вищий за статус його співрозмовниці. Це ще раз свідчить про пріоритетний гендерний статус мовця-чоловіка, коли він відчуває себе досить впевненим, щоб перебивати жінку і давати своє трактування того, про що йдеться.

Делись добром ;)