Адресатні переривання в англійській мові

курсовая работа

Вступ

В рамках нового підходу до вивчення мови як системи складної і часто непослідовної, що функціонує і змінюється в умовах суспільної взаємодії людей, закономірно виникли проблеми аналізу всього спектра мовних явищ, які відображають специфіку розмовної мови, а одним з обєктів вивчення стала не мовна поведінка чи мовні норми самі по собі, а те, якою мірою люди відхиляються від цих норм.

Виникнення і функціонування такого явища, як переривання, вже було предметом спостережень у ряді робіт на матеріалі різних мов (Б.М. Гаспаров; В.Д. Дєвкін; І.В. Кевіша; Т.М. Чхетіані; Л.П. Якубинський). Дане явище розглядалося в контексті правил мовленнєвої поведінки, з урахуванням рольових приписів, рольових сподівань, у звязку з вивченням метакомунікативної функції мовлення, дослідженнями механізму міни комунікативними ролями, захоплення ініціативи в розмові.

До цього часу адресатні переривання в сучасній англійській мові не були обєктом спеціального дослідження у вітчизняній лінгвістиці. Є лише декілька робіт, близьких до даної теми, в яких аналіз проводиться "від мовця" і передбачає дослідження явища переривання тільки з ініціативи самого субєкта мовлення (АВ. Ваяхіна; Є.Г. Герасимова).

Деякі аспекти функціонування переривань розглядаються в наукових статтях зарубіжних лінгвістів, які аналізують дане явище як на рівні лінгвістичного мікроаналізу інтеракції, так і ширше -- на рівні антропологічного макроанализу культури (L.L. Barker; M. Moerman; A.B. Stenstrom).

Обєктом курсової роботи є переривання в сучасній англійській мові.

Предмет вивчення складають функціонально-структурні та лексичні особливості адресатних переривань, причини їх появи.

Основна мета дослідження -- комплексне вивчення переривань в сучасній англійській мові -- визначила необхідність вирішення конкретних завдань: 1) виявити структурні особливості й основні напрямки розвитку ситуації з адресатним перериванням;

2) створити комунікативно-функціональну типологію аналізованих явищ;

3) виділити і описати фактори, які обумовлюють появу і функціонування адресатних переривань;

4) встановити їх характер;

5) визначити вплив соціальних параметрів комунікативного акту на появу адресатних переривань, на вибір форми перериваючого висловлювання;

6) вирішити питання про допустимість даного явища, ступінь його виправданості, враховуючи ного суперечливий характер;

7) встановити конкретні функції, які адресатці переривання можуть виконувати в мовленнєвій взаємодії;

8) виділити основні прагматичні типи, які реалізують адресатні переривання, визначити їх ілокутивний потенціал, виявити специфіку реалізації даного язища тим чи іншим прагматичним, типом речення;

9) провести системний опис мовних і немовних засобів адресатних переривань, встановити особливості їх функціонування, а також роль в реалізації комунікативно-інтенційного змісту перериваючої репліки.

Для досягнення загальної мета та вирішення поставлених у роботі конкретних завдань в цілому застосовуються такі методи і прийоми лінгвістичного аналізу: семантико-синтаксичний, інтенційний, актомовленнєвий, елементи контекстуального аналізу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше на матеріалі сучасної англійської мови здійснено комплексний аналіз адресатних переривань в аспекті їх функціонально-структурних і лексичних властивостей, дано визначення цього явища.

Теоретичне значення дослідження полягає в одержанні нових знань про прагматичні властивості перериваючих висловлювань в сучасній англійській мові, структурні особливості ситуацій з адресатним перериванням, а також специфіку появи і функціонування даного явища в конкретних ситуаціях при безпосередньому спілкуванні.

Практична цінність роботи полягає в можливості застосування її положень та висновків у курсі теоретичної граматики при вивченні питань синтаксису мовлення, на заняттях з практики англійської мови, при навчанні діалогічної мови, вмінням та навичкам керування діадичною інтеракцією. Результати дослідження допоможуть в закріпленні та подальшому розвитку комунікативної компетенції тих, хто вивчає англійську мову, в залученні їх до іншомовних форм мовленнєвої поведінки.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Делись добром ;)