Адресатні переривання в англійській мові

курсовая работа

Висновки

Переривання являють собою мовне явище, що реалізує характерні властивості розмовної мови. Вони є складним феноменом, в якому поєднуються, з одного боку, встановлені суспільством норми і правила мовленнєвої поведінки, а з іншого, реалії повсякденної мовленнєвої взаємодії, комунікативні потреби конкретного адресата в ситуації спілкування.

Явище адресатного переривання має суперечливий характер. З одного боку, воно відноситься до категорії "неввічливого", будучи своєрідним показником певного рівня культури людини, і являє собою порушення мовної норми. З другого боку, його вживання допустиме, а в деяких ситуаціях виправдане (як своєрідний регулятор ходу діалога, в екстремальних ситуаціях спілкування).

Перериваючий адресат здійснює мовленнєві дії, зумовлені певною інтенційною спрямованістю. Загальна інтенція перериваючого адресата визначає структурні особливості та характер розгортання ситуації з адресатним перериванням. Фаза переривання мовленнєвого ходу є частиною внутрішньої структури комунікативного акту і включає:

1. ініціальний мовленнєвий хід,

2. перериваючий хід у відповідь,

3. подальший мовленнєвий хід, який свідчить про характер розгортання розмови після переривання.

Структурні особливості ситуації з адресатним перериванням визначають специфіку функціонування даного явища, що проявляється в двох типах: абсолютних і відносних перериваннях.

4. Особливості появи і характер функціонування адресатних переривань зумовлені мовними і немовними складовими комунікативного акту. До мовних факторів відносяться три взаємоповязані параметри повідомлення: його зміст, форма та доречність. Немовні фактори включають мовця (його мовленнєву та немовленнєву поведінку), слухача, а також ситуацію спілкування. Вмотивованість адресатних переривань в аспекті обєктивності/субєктивності визначає функціонування двох груп: субєктивно-обумовлених та обєктивно-обумовлених переривань. В реальній дійсності переривання часто є наслідком одночасної дії кількох факторів: обєктивних, субєктивних та мовних, немовних.

Поява та функціонування адресатних переривань обумовлені соціальними параметрами комунікативного акту: нерівноправністю соціальних і статусних ролей комунікантів, конфліктом рольових партнерів, порушенням комунікантами правил і принципів комунікативного співробітництва.

Лексико-граматичне оформлення перериваючих мовленнєвих актів має соціальну основу і обумовлене ситуаційними параметрами спілкування, а також загальною інтенцією адресата.

Перериваючі репліки адресата характеризуються активним залученням до своєї структури елементів інтонації, кінесики, проксеміки, а також акціональних компонентів.

Лінгвістичний аналіз показує, що переривання -- це явище з масою протиріч, різноманітних відтінків,та нюансів, яке вимагає всебічного розгляду з боку лінгвістів, психологів, соціологів, педагогів, усіх спеціалістів, які займаються вивченням поведінки людини, її мовленнєвої діяльності в суспільстві.

Список використаної літератури

1. Аксёнова И.Н., Желагина Т.А. Диалог: основные свойства и критерии членения. Тверь, 1991.

2. Аристов С.А., Сусов И.П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс // Лингвистический вестник. Вып.1. Ижевск, 1990.

3. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми й перспективи. - Львів: ПАІС, 2005. - 264 с.

4. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: “Новое литературное обозрение”,1996.-- 352 с.

5. Городецький Б.Ю., Кобозева И.М., Сабурова И.П. К типологии коммуникативных неудач // Диалогическое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: АН СССР Сибирское отделение ВЦ. - 1985. - С. 64-78.

6. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978;

7. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1985. - Вып.16 Лингвистческая прагматика. - С. 217-237.

8. Гудман Б.А. Идентификация референта и связанные с ней коммуникативные неудачи // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 24. - М.: Энергия, 1989. - С. 209-258.

9. Девкин В.Д. Типология метакоммуникативных высказываний разговорной речи// Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка». - М.: МГПИИЯ, 1984. -С.42-45.

10. Карабан В.И. Сложные речевые единицы. Прагматика английских асиндетических полипредикативных образований. - Киев: Вища школа, 1989. - 132 с.

11. Наумова Т.Н. Роль языка в процессе социализации ребёнка // Проблемы психолингвистики. - М.: Институт языкознания АН СССР. - 1975. - С. 125-130.

12. Почепцов Г.Г. Прагматичний аспект вивчення речення /до побудови прагматичного синтаксису/ // Иностранные языки в школе. -- 1975. -- N6. -- С. 15-25.

13. Сиротинина О.Б. Лингвистическое наследие ХХ в. / М.: УРСС, 2003. 172 с

14. Стечишин Н.В.Прагматичний аспект адресатних переривань в сучасній англійській мові. -- К: Ред.-вид. відділ НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997. -- 9 с.

15. Стечишин Н.В. Структурно-функціональні особливості адресатних переривань в сучасній англійській мові. -- К: Ред.-вид. відділ НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997. -- 8 с

16. Стечишин Н.В. Адресатні переривання. Фактори, які зумовлюють їх появу та функціонування /на матеріалі англійської мови/ // Вісник технологічного університету Поділля. -- N1. -- Хмельницький, 1997. -- С.113-118.

17. Стечишин Н.В. Адресатні переривання та мовленнєвий етикет // Лінгво-дидактичні "проблеми викладання іноземних мов на економічних факультетах. Науково-методична конференція. Тези. -- Тернопіль, 1997. -C.1G8-109.

18. Сухих С.А. Організація діалогу // Языковое общение: единицы и регулятивы: Міжвуз. зб. наук, пр./ Калінін. держ. ун-т. -- Калінін, 1987. -- С. 95-102.

19. Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 1979

20. Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. - М., 1986. - С. 17-58

21. Якубинский, Л.П. О диалогической речи //Русская речь /Под ред. Л.В.Щербы. Спб.,1987.-259с.

22. Arnold J. Change of Life. - Silhouette Sensation, 1990. - 252 p.

23. Austin I.L. How to Do Things With Words. -- Oxford: Oxford Univ. Press, 1962. -- 167p.

24. Brayfield С. Can You Resist the Glamour of reads. -- Penguin Books, 1988. -- 698 p.

25. Christie A. Selected Detective Prosa. -- M.: Raduga Publishers, 1989. -- 400 p.

26. Fishman P. M. Interaction: The work women do // Language, Gender and Society / Ed. by B. Thorne, Ch. Kramarae

27. Fitzgerald F. S. Collected Short Stories. - Penguin Books, 1996. - 582 p.

28. Green G. Brighton Rock. - Penguin Books, 1996. - 247 p.

29. Grisham J. The Pelican BrieL -- Arroyo 1993. -- 374 p.

30. Gordon L. The Stand - In Bride. - Richard.: Mills and Boon., 2000. - 186 p.

31. Haberland H., Mey J. Linguistics and Pragmatics // Journal of Pragmatics. -- 1977. - Vol.1. --N1.---Р.4-І4.

32. Hailey A. The Final Diagnosis. -- Leningrad: Prosveshchenie, 1978. -- 170 p.

33. Hammeft D. Selected Defective Prose. -- M., 1985. -- .488 p.

34.Hellman L. The Autumn Garden // Three American Plays. -- M.: Progress Publishers, 1972. -- P. 129-221.

35. Hemingway E. The Killers // 20th Century American Short Stories. -- M.: Высшая школа, 1979. --P. 18-35.

36. Holmes J. Womens talk in public contexts // Discourse and Society. - 1992. - Vol. 3, № 2. - P. 131-150.

37. Henry O. Selected Stories. - M.: Progress, 1979. - 376 p.

38. ONeill E. Long Days Journey Into Night // Three American Plays. -- M.: Progress Publishers,1972. -- P. 9-129.

39. Searle J.R. Speech Acts. -- Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1969. -- 306 p.

40.Shaw G.B. Four Plays. -- M., 1952. -- 356 p.

41.Spark M. The Public Image. Stories. -- M.: Progress Publishers, 1976. -- 296

42. Sterling D. Something Old, Something New. - Richard.: Mills and Boon, 1997. - 217 p.

Делись добром ;)