Cемантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській та новогрецькій мовах

магистерская работа

ВСТУП

Дану роботу присвячено фразеологічним евфемізмам в англійській мові, російській і новогрецькій мовах, а саме, їх семантичним та структурним особливостям. Актуальність вивчення евфемії, по-перше, визначається тим, що останніми десятиріччями використання евфемізмів у різних жанрах відрізняється особливою інтенсивністю, вони отримують виключно широке поширення у суспільно важливих сферах мовної діяльності. Разом із явними процесами дисфемізації та детабуїзації у популярній культурі, евфемізація поширюється у серйозних сферах мовного відображення суспільно-політичних подій, стає важливим знаряддям помякшення представлення подій, які можуть викликати тривогу, побоювання і навіть суспільний протест. До того ж, евфемізми - звичне явище у побутовому мовленні освіченних людей. По-друге, на даному етапі розвитку лінгвістики робляться тільки перші спроби вивчення фразеологічних евфемізмів. До цього часу в обмеженій кількості праць вони вивчалися разом зі всіма фразеологічними одиницями, які належать до певного фразео-семантичного поля.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми кафедри: "Проблеми функціонування, взаємодії та розвитку романо-германських та словянських мов у зіставно-типологічному, когнітивному і комунікативному аспектах". № 0110U007577 державної реєстрації.

Метою роботи є дослідження семантичних та структурних особливостей фразеологічних евфемізмів англійської, російської і новогрецької мовах.

Дана мета передбачає вирішення наступних завдань дослідження:

виокремити підходи до визначення та класифікації евфемізмів, а також сфери евфемізації;

виявити основні риси евфемізму з надслівною структурою як фразеологічної одиниці;

дослідити семантичні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах;

проаналізувати структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Обєктом дослідження є фразеологічні евфемізми в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Предмет дослідження - семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Матеріалом дослідження є 1390 одиниць, відібраних зі збірного англо-російського фразеологічного словника О.В. Куніна, фразеологічного словника російської мови під редакцією І.В. Федосова, фразеологічного словника російської мови під редакцією Т.Волкової, "Dictionary of Euphemisms" Р.В. Холдера, "Уэнфпмп Еллзнп-Сщууйкь Леойкь Йдйщмбфйкюн ЕкцсЬуещн" Р.В. Патрунової та словника новогрецької мови І.П. Хорікова та М.Г. Малева.

Поставлені завдання, характер емпіричного матеріалу та цілі дослідженя потребували використання таких методів, як описовий (аналіз фразеологічних евфемізмів у мовах, що порівнюються, і пояснення особливостей їх структури на даному етапі розвитку мови), зіставний (виявлення спільних і відмінних рис фразеологічних евфемізмів у трьох мовах), метод компонентного аналізу (розбір значення кожного окремого фразеологічного евфемізма на мінімальні семантичні складові в кожній із мов, що порівнюються), кількісний аналіз (для визначення кількісних показників при дослідженні семантичних і структурних особливостей фразеологічних евфемізмів у трьох мовах).

Практична значущість роботи полягає в можливості використання результатів даного дослідження при вивченні курсів лексикології, фразеології та стилістики аглійської, російської та новогрецької мов, а також типологічного мовознавства у вищих навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження. Дослідження було опробовано на Декаді студентської науки Маріупольського державного гуманітарного університету (4 - 14 березня 2009р.), на Міжнародній студентській науково-практичній конференції "Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури" (13-14 березня 2009р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Всеукраїнській науковій студентській конференції "Актуальні проблеми мовознавства і славістики" (вересень 2009 р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов" (26 лютого 2010 р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Декаді студентської науки Маріупольського державного гуманітарного університету (березень 2010р.), на Міжнародній науковій конференції молодих учених "Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах" (вересень 2010р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Філологічні студії молодих учених" (12 листопада 2010р.) Маріупольського державного університету, на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців "Сучасні напрямки досліджень міжкільтурної комунікації та методики викладання іноземних мов" (25 лютого 2011р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Міжнародній науковій конференції молодих учених "Мова і соціум: етнокультурний аспект" (28-29 вересня 2011р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Філологічні студії молодих учених" (18 листопада 2011р.) Маріупольського державного університету.

Робота складається зі вступу, трьох розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи викладено на 92 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету й основні завдання, методи й методологічні засади, охарактеризовано фактичний матеріал, вказано апробації.

У першому розділі виокремлюються підходи до визначення та класифікації евфемізмів, а також сфери евфемізації, розглядається явище мовного табу як основа евфемії та процес евфемізації.

У другому розділі виявляються основні риси евфемізму з надслівною структурою як фразеологічної одиниці.

У третьому розділі досліджуються семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів у російській, англійській і новогрецькій мовах, представлено спільну класифікацію для фразеологічних евфемізмів у трьох мовах за семантичним принципом, виокремлюються додаткові структурні типи фразеологічних евфемізмів на основі існуючих структурних класифікацій фразеологізмів.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, акцентується увага на основних його результатах.

Список використаних джерел нараховує вісімдесят дві позиції: 75 джерел наукової та довідкової літератури (13 з яких англійською та новогрецькою мовою) та 7 джерел фактичного матеріалу.

Делись добром ;)