Категорія заперечення на морфологічному рівні сучасної англійської мови

курсовая работа

1.3 Вживання конструкцій з подвійним запереченням

Як би ми не ставилися до поняття подвійного заперечення в англійській мові і не докоряли тих, хто його використовує, не можна не помічати його існування в мові.

Етимологічно вважається, що подвійне та множинне заперечення походить від кокні - сленгу лондонських низів та лондонської молоді. Однак в наш час воно широко розповсюдилось та отримало універсальний характер [17, с.67].

Однак у наш час подвійне заперечення широко розповсюдилось та отримало універсальний характер, оскільки випадки подвійного заперечення зустрічаються дуже часто: у піснях, кінострічках, у висловлюваннях політиків, у повсякденній розмові. Більш того, приклади подвійного заперечення в англійській мові можна зустріти в художній літературі.

Подвійне заперечення тісно повязане з культурно-специфічними характеристиками мови й найчастіше слугує їхньому створенню, тобто створенню характерних насамперед для британського варіанта розпливчастих змістів, двозначності, стриманої оцінки, недомовленості, мейозиса, іронії й сарказму.

Мейозис - це фігура мови, яка використовується для зменшення інтенсивності властивостей предмета мовлення, яких-небудь дій, станів тощо [12, с.174]. Стримана оцінка, що виражається за допомогою мейозиса, часто використовується для досягнення драматичного ефекту й емфази. У повсякденному мовленні мейозис іноді використовується для створення мякої іронії, особливо коли щось яскраве, видовищне або вражаюче описується як rather good (неплохе) або словами схожого значення [16, с.65].

Мейозис - це використання недомовленості й стриманої оцінки для того, щоб підсилити враження, справлене на слухача. Цей термін часто застосовують для позначення протилежного висловлювання в заперечній формі, що у літературознавстві називається літотою.

Літота зазвичай використовується для послаблення позитивної ознаки поняття. Так замість Іt іs good зявляється Іt іs not bad; замість Не іs a brave man вживається Не іs no coward. Сила виразності цього стилістичного прийому полягає головним чином у тому, що це свідоме послаблення зрозуміле учасникам комунікації [24, с.182].

Заперечення в літоті не можна розглядати як просте зняття ознаки, яка знаходиться в заперечуваному понятті. Тут відбувається настільки тісне злиття заперечної частки й наступного слова, що ці два елементи стають невідємними один від одного.

Ступінь твердження позитивної ознаки в літотах залежить від значення слова, що заперечується, і від структури заперечення. Наприклад: She appeared in London, she could not live without him, he left Beth - Вона приїжджає в Лондон, не може жити без нього, і він залишає Бет.

Сполучення not unlіke, not wіthout (не…без.) стають певною мірою фразеологічними сполученнями, тобто вони стають синонімічними засобами вираження думки. Однак не можна поставити знак рівності між not an easy tіme та dіffіcult tіme, або між not a lіttle та very much. Літота не тільки применшує ознаку, але й інакше емоційно забарвлює висловлення [25, с. 194].

У літоті виникає значення якості, яке є завжди контрасним. Тут зіштовхуються два поняття - позитивне й негативне, наприклад: bad і good; lіttle і much тощо, причому одна якість виражена в літоті, у її знаменній частині, інша виникає через заперечення. Таке контрастне зіставлення перешкоджає повному зняттю вираженої в літоті якості через її заперечення.

Повернемось до розгляду змісту поняття "мейозис".

У британському варіанті англійської мови прийом мейозиса приймає багато різних інших форм, які можна протиставити гіперболі. Улюбленою формою мейозиса є літота, у якій твердження робиться побічно, через заперечення своєї протилежності:

Наприклад: Іt was no mean feat - Це було аж ніяк не посереднє досягнення [33, с.128].

Найпоширенішою формою мейозиса в англійській мові є подвійне заперечення типу not un - [26, с.26]: іt іs not unreasonable to ask. (не буде необгрунтованим поставити запитання.).

Мейозис - це мовний прийом, що дозволяє уникнути необхідності виступити прямо з відвертим висловленням, що часом може бути виправдано міркуваннями такту або доброзичливості, однак найчастіше такі висловлювання обумовлені острахом висловитися прямо й відверто.

Порівняймо кількість запереченнь на прикладі англійських та українських речень:

She did not call anyone. / She called no one.

Вона нікому не дзвонила.

She did not do anything. / She did nothing.

Вона нічого не робила.

He never visits them.

Він ніколи не відвідує їх.

Наступні приклади показують неправильні і правильні заперечні конструкції:

Неправильно (подвійне заперечення): I dont have nothing; I didnt ask no one; I didnt see neither of them; there isnt nobody; he doesnt go nowhere.

Правильно: I dont have anything / I have nothing; I didnt ask anyone / I asked no one; I didnt see either of them / I saw neither of them; there isnt anybody / there is nobody; he doesnt go anywhere.

Прислівники hardly, scarcely, barely вживаються у значенні заперечення. Вважається неправильним вживати їх разом з додатковим запереченням.

Неправильно (подвійне заперечення): hardly none; scarcely none; hardly never; cant hardly; cant scarcely; cant barely.

Правильно: hardly any; scarcely any; hardly ever; can hardly; can scarcely; can barely.

There is hardly any cheese left - Сиру майже не залишилося.

She hardly ever watches TV - Вона майже ніколи не дивиться телевізор.

I could hardly breathe - Я ледве міг дихати.

Існують деякі конструкції з двома запереченнями, що не вважаються неправильними. Наприклад, neither. nor не розглядається як подвійне заперечення.

Neither Mike nor Jim knows her address - Ні Майк, ні Джим не знає її адресу.

They know neither her address nor her telephone number - Вони не знають ні її адресу, ні номер її телефону.

Заперечні відповіді на загальні питання також не є подвійними запереченнями.

Do you know her address? - No, I dont.

Ви знаєте її адресу? - Ні, не знаю.

Можуть також утворюватись конструкції речень, які не розглядаються як такі, що містять подвійне заперечення, незважаючи на наявність двох заперечень. В цілому, краще перефразувати такі речення, щоб уникнути можливого неправильного розуміння.

Наприклад: I dont like not being told the truth. - I dont like it when people dont tell me the truth - Мені не подобається, що мені не говорять правду. - Мені не подобається, коли мені не говорять правду.

Отже, стилістичний рівень є одним з найцікавіших під час вираження заперечень. За допомогою мейозиса та літоти, яка є його формою, зазвичай досягається драматичний ефект, оскільки англійській мові не властиве подвійне заперечення, що підкреслює більшу емоційність. Але ці прийоми викликають труднощі при перекладі, адже в англійській мові є структури з подвійним запереченням, що не мають аналогів в українській мові.

Делись добром ;)