"Фальшиві друзів перекладача" нафтогазової літератури

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Через глобалізацію та підсилену взаємодію мов виникає особливий шар запозичень, що йменуються інтернаціональними словами. Інтернаціоналізми є невідємною частиною словникового складу мови при зростаючій ролі культурних та економічних звязків між народами та країнами.

Лексика будь-якої мови постійно поповнюється, збагачується, відновлюється. Деякі слова зникають, інші, навпаки, зявляються, а носії мови активно їх використовують. Отже, інтернаціоналізми в сучасній українській мові виконують основну функцію - комунікативну. Вони беруть участь у словотворчих процесах і тим самим збагачують словниковий фонд української мови.

Присутність інтернаціонального елементу в будь-якому відношенні значно полегшує спілкування між носіями різних мов, а саме:

а) сприяє повсякденній комунікації;

б) має широке застосування у вивченні та викладанні іноземних мов;

в) передає інформацію стосовно культурно-історичних контактів між різними народами;

г) може інтерпретуватися як словник пан-європейської культури;

г) робить вагомий внесок у дискусії стосовно іншомовних запозичень.

Інтернаціоналізми розповсюдились на великих географічних територіях внаслідок мовного втілення спільних понять сучасної науки, культури, техніки, політики. Вони поки що відіграють незначну роль у подоланні мовних барєрів, проте їх поширення полегшує процес міжнародного використання інформації, активний обмін якою у новітній час сприяє зростанню кількості міжмовних слів.

У сучасній українській мові зявляється велика кількість інтернаціональної лексики англійського походження внаслідок пріоритетної позиції англійської мови в якості глобальної мови. Також можна відзначити проникнення інтернаціоналізмів у всі сфери людської мовної діяльності. Англійська мова, що поширюється й функціонує в теперішній час, забезпечує міжнародне спілкування й сприяє обєднанню світового співтовариства, особливо у сферах науки й техніки.

Проблема перекладу інтернаціональної лексики на сьогоднішній день одна з найактуальніших, але, на жаль, вона не так багато вивчалася. "Фальшиві друзі перекладача" вводять в оману не тільки перекладачів-початківців, але і досвідчених майстрів.

Перекладачеві доводиться остерігатися не тільки численних псевдоінтернаціоналізмів, які можуть збити з пантелику навіть досвідченого професіонала, і повністю перекрутити зміст вислову, але і складнощів, які можуть виникнути при виборі між збереженням інтернаціональної форми і підбором однокореневого еквівалента рідної або іноземної мови.

Оптимального варіанту перекладу інтернаціоналізмів не існує: у кожному тексті зустрічаються як "фальшиві друзі перекладача, так і слова, що вимагають дослівного перекладу.

міжмовний фальшивий друг перекладач

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акуленко В. В. Питання інтернаціоналізації словникового складу мови/ В. В. Акуленко. - Харків: Видавництво Харківського університету, 1972. - 216 с.

2. Алімов В. В. Теорія перекладу. Переклад у сфері комунікації/ В. В. Алімов. - М.: Книга, 2006. - 158 с.

3. Білодід І. К. Інтернаціональні елементи в лексиці та термінології/ І. К. Білодід. - Харків: Вища школа, 1980. - 208 с.

4. Борисова Л. І. Переклад інтеранаціоналізмів/ Л. І. Борисова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua /faculty/intrel/tpp/ lecture_ 10.htm.

5. Бублейник Л. В. Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Бублейник. - Луцьк : Видавництво ВІЕМ, 2011. - 164 с.

6. Будагов Р. А. Нариси по мовознавству/ Р. А. Будагов. - М.: Видавництво Академії Наук, 1993. - 280 с.

7. Виноградов В. С. Переклад. Загальні лексичні питання/ В. С. Виноградов. - М.: Москва, 2004. - 237 с.

8. Кияк Т. Р. Мовні паралелі та проблема «фальшивих друзів перекладача» Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=22095.

9. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу/ А. Я. Коваленко. - К.: ІНКОС, 2003. - 334 с.

10. Кочерга О. Проблема прикметника в науковій термінології/ О. Кочерга // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2002. - № 453. - С. 224-227.

11. Крупнов В. Н. У творчій лабораторії перекладача/ В. Н Крупнов, В. В. Михайленко// Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта» 2004. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 38-39.

12. Купрієнко Ю. В. «Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську/ Ю. В. Купрієнко, Т. В. Сторчило. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive 83.pdf

13. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) [Текст] : підруч. / І. В. Корунець; за ред. : О. І. Тереха. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 446 с.

14. Мирошниченко М. В. Проблеми перекладу «хибних друзів перекладача» з англійської мови на українську/ М. В. Мирошниченко. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/1868/1763.

15. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови/ М. І. Мостовий. - Харків, 2003. - 397 с.

16. Рицарєва А. Е. Прагмалінгвістиний аспект інтернаціональної лексики/ А. Е. Рицарєва, Б. Степанишин. - К.: Наука, 2002. - С. 152-155.

17. Олійник А. Д. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології/ А. Д. Олійник. - К.: Знання, 2002. С. - 6-77.

18. Сдобников В. В. Теорія перекладу/ В. В. Сдобников, О. В. Петрова. - Харків: Схід-Захід, 2006. - 425 с.

19. Хайрулин М. В. Деякі питання єдності інтернаціонального і національного в різносистемних мовах/ М. В. Хайрулин. - Казань: Наука, 1991.

- 61 с.

20. Шилоносова А. А. Переклад інтернаціональної лексики/ А. А. Шилоносова// The Economist. - 2006. - № 12. - С. 12-15.

Делись добром ;)